Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học số   ngày  tháng 9 năm 2017